DOI: https://doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.04

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВИБОРУ БРОНЕЕЛЕМЕНТУ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КРИТЕРІЮ МІНІМУМУ ВАРТОСТІ

S. Horielyshev, D. Bаulin, V. Коzlоv, I. Sydorenko, S. Manzhura

Анотація


У статті побудована інформаційна модель бронеелемента, яка базується на деяких вербальних ознаках (вектор ознак), склад яких визначає група експертів – бронестійкость, заперешкодна деформація, маса, граничне кульове навантаження, товщина, вартість. Базуючись на одностайній думці експертів про ступень важливості властивостей, бронестійкість та вартість не входять у інтегральний показник оцінювання, а розглядаються як окремі критерії. Інтегральний показник оцінювання буде складати такі властивості як заперешкодна деформація, маса, граничне кульове навантаження і товщина. Визначені їх вагові коефіцієнти.

Встановлено, що в якості універсальної шкали оцінювання у даному дослідженні використовувалася удосконалена чотирибальна шкала. Максимальні та мінімальні значення шкал вимірювань встановлено відповідно до керівних документів.

Розроблено метод вибору бронеелементів, що складається з двох етапів. На першому етапу вибору відбраковуються всі зразки, які не відповідають критерію непробиття (бронестійкість). Другим етапом являється вибір за критерієм мінімуму вартості із ранжируваного переліку зразків, який побудований за допомогою інтегрального показника властивостей бронеелементу.

Показано використання методу вирішення задачі вибору захисних елементів за допомогою інтегрального показника його властивостей та критерію мінімуму вартості на прикладі визначених шості захисних структур різних виробників.

Приведено для даних зразків кількісні оцінки властивостей, які є вхідними величинами для методу вибору бронеелементів. Наведено приклад визначення рангу об’єкта порівняння за чотирма ознаками приведеними до універсальної четірехбальної шкали.

Показано, що при різних методах ранжування (за допомогою середнє арифметичного, модифікованого коефіцієнта конкордації, коефіцієнта відповідності) у цілому, наблюдається збіг результатів розрахунку. Це відповідає концепції усталеності.


Ключові слова


бронеелемент; бронестійкість; метод вибору; експертне оцінювання; об’єкт порівняння; шкала порядку; інтегральний показник; критерій мінімуму вартості

Повний текст:

PDF

Посилання


DSTU ISO 9000-1-2001. Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk. K.: Derzhstandart Ukrayiny, 2001. 27 p.

DSTU ISO 9002-95. Systemy yakosti. Modeli zabezpechennya yakosti pry proektuvanni, rozrobtsi, VYROBNYTSTVI, montazhi ta obsluhovuvanni. K.: Derzhstandart Ukrayiny, 2015. 42 p.

DSTU ISO 9004: 2012. Upravlinnya Zadlya Dosyahnennya staloho uspikhu orhanyzatsyy. Pidkhid na osnove upravlinnya yakistyu. Kyiv: Minekonomrozvytku Ukrayiny, 2013. – 59 p.

Gorodnov V.P. Teoreticheskiye osnovy modelirovaniya mikroekonomicheskim dostoynoy protsessov i sistem: monografiya. Khar'kov: Akad. VV MVDU, 2008. 484 p.

Mirkin B.G. Analiz kachestvennykh priznakov i struktur. M.: Statistika, 1980. 319 p.

Minin B.A. Uroven' kachestva. M.: Izd-vo standartov, 1989. 184 p.

Suppes P., Zines Dzh. Osnovy teorii izmereniy. Psikhologicheskiye izmereniya. M.: Mir, 1967. 110 p.

Shabalin S.A. Prikladnaya metrologiya v voprosakh i otvetakh. M.: Izd-vo standartov, 1990. 192 p.

Raushenbakh G.V. Mery blizosti i skhodstva. Analiz nechislovoy informatsii v sotsiologicheskikh issledovaniyakh. 1985. № 2. P. 169–203.

Krasil'nikov V.V. Statistika ob"yektov nechislovoy prirody. Nab. Chelny: Izd-vo Kamskogo politekhn. instituta, 2001. 144 p.

Orlov A.I. Nechislovaya statistika. M .: MZ-Press, 2004. 516 p.

Korrelyatsiya. URL: http: //ru.wikipedia.org/wiki/Korrelyatsiya. (data zvernennya 15.06.2019).

Shishkin I.F. Metrologiya, standartizatsiya i upravleniye kachestvom. M.: Izd-vo standartov, 1990. 343 p.

Krylova G.D. Osnovy standartizatsii, sertifikatsii i metrologii. M.: YUNITI-DANA, 2002. 711 p.

Manzhura S.A. Metod vybora zashchitnykh elementov s pomoshch'yu integral'nogo pokazatelya svoystv i kriteriya minimuma stoimosti. Chest' i zakon. 2019. № 4. P. 37–43.

Manzhura S.A. Individual'nyye sredstva bronezashchity: voprosy trebovaniy i klassifikatsii. D.S. Baulin, S.A. Gorelyshev. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsyonalʹnoy akademyy Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Khmelʹnytsʹkyy: NADPSU. 2016. Vyp. 3. P. 210–224.

Manzhura S.A. Vybir materialiv broneplastyn dlya individualʹnikh zasobiv bronezakhistu syl okhorony pravoporyadku. S.A. Manzhura. Systemy Ozbroyennya y viysʹkova tekhnika. Kh.: KHNUPS. 2017. №2 (50). P. 89–93.

Dubrovina V.V. Vstanovlennya uz•hodzhenosti rezulʹtativ pry rozv'yazuvanni zadach ekspertnoho otsinyuvannya. V.YE. Kozlov, YU.V. Kozlov, O.O. Novykova. Zb. nauk. pratsʹ NA NHU. 2014. Vyp. 2 (24). P. 92–94.