DOI: https://doi.org/10.20998/2078-5364.2019.4.07

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКА ГІБРИДУ УКРАЇНСЬКИЙ F1 НА ЙОГО ОБРУШУВАННЯ У ЗАМОРОЖЕНОМУ СТАНІ

L Perevalov, O Piven, S Teslenko

Анотація


Предметом дослідження є процес обрушування насіння соняшнику з метою одержання безлушпинного ядра. Вивчено вплив фракційного складу, вмісту вологи за мінусової температури на технологічні характеристики процесу обрушування  високоолеїнового насіння соняшнику гібриду Український F1. Визначено раціональні умови підготовки та параметри якісного обрушування насіння різних фракцій за умови постійної швидкості обертання ротору насіннєрушки. Вперше досліджено  сумісний вплив мінусової температури та низької вологості як комплексного фактору управління процесом обрушування. Зниження температури насіння під час обрушування від плюс 20 °С до мінус 30 °С (за умови інших однакових умов), дозволяє за один прохід через насіннєрушку збільшити ступінь обрушування на 10,8…14,7 %; підвищити ступінь вилучення ядрової фракції на 19…25 %, а коефіцієнт збереження цілого ядра – на 16…20 %, вихід олійного пилу зменшити в 2,5…5,0 разів.

Ключові слова


насіння соняшнику; гібрид Український F1; фракційний склад; обрушування в замороженому стані; вплив вологи; параметри якісного обрушування

Повний текст:

PDF

Посилання


Pat. 27009 Ukraina, MPK AL 1/36,S11V 1/04. Sposib oderzhannia yadra soniashnykovoho nasinnia / Ikhno M.P..; zaiavnyk ta patentovlasnyk Ikhno Mykola Petrovych. – № u95114827; zaiavl. 09.11.1995; opubl. 28.02.2000; Biul. № 1.

Taradaichenko M. Optimal parameters of sanflower seeds dehulling process with fгееzing / Mariia Taradaichenko, Leonid Perevalov, Sergiy Teslenko, Irina Parhomova // Inzynieria i aparatura chemiczna. – Poland: Lodz Univercity of Technolody, 2013. – no 4. – Р. 374–375.

Ikhno M.P. Naukovo-praktychni osnovy otrymannia ta vykorystannia kharchovoho bezlushpynnoho yadra soniashnyka: dys. na zdobuttia stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.18.06 «Tekhnolohiia zhyriv, efirnykh masel i parfumerno-kosmetychnykh produktiv» / M.P. Ikhno. – Kharkiv. – 2002.

Fyut A.K. Sovershenstvovanie tehnologii i oborudovaniya podgotovitelnyih protsessov pererabotki semyan podsolnechnika / A.K. Fyut, V.V. Klyuchkin // M.: AgroNIITEIPP, 1990. – Seriya 20. – Vyip. 5.– 32 p.

Beloborodov V.V.Osnovnyie protsessyi proizvodstva rastitelnyih masel / V.V. Beloborodov.– M.: Pischevaya promyishlennost, 1966. – 478 p.

Scherbakov V.G. Tehnologiya polucheniya rastitelnyih masel: Uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop./ V.G.Scherbakov. M.: Kolos, 1992,– 207 p.

Ihno N.P. Pischevoe bezluzgovoe yadro podsolnechnika – istochnik belkov v ratsione pitaniya naseleniya Ukrainyi / N.P. Ihno // Hranenie i pererabotka zerna. – 2001.– T. 22. – no 4. – P. 35–38.

Kupchenko A.V. Ohliad i klasyfikatsiia sposobiv pidhotovky nasinnia soniashnyku do obrushuvannia / A.V. Kupchenko, T.I. Melekhova // Khranenye y pererabotka zerna. – 2014.– №10 (187). – P. 41–43.

Ihno N.P. Teoriya i praktika polucheniya nizkoluzgovogo yadra podsolnechnika N.P. Ihno // Hranenie i pererabotka selhozsyirya. – 2000. – no 3.– P. 42–45.

Pat. 114205 Ukraina, MPK (2017.01), S11V 1/02 (2006.01), V02V 3/00. Sposib obrushuvannia soniashnykovoho nasinnia / Perevalov L.I., Popsuishapka A.V., Hlad-kyi F.F., Piven O.M., Hirman V.V., Teslenko S.O., Kalishevska N.V., Zadorozhnyi V.K.; zaiavnyk ta patentovlasnyk Perevalov Leonyd Ivanovych. – № a201500862; zaiavl. 03.02.2015; opubl. 10.05.2017; Biul. № 9.

Pat. 17430 Ukraina, MPK B02B 3/02, B02B 3/00. Nasinnierushka-2 Ikhno / Ikhno M.P.; zaiavnyk ta patentovlasnyk Kharkivskyi derzhavnyi politekhnichnyi universytet. – № 95042099; zaiavl. 27.04.99; opubl. 16.10.2000; Biul. № 5.

Laboratornyiy praktikum po tehnologii otrasli (proizvodstvo rastitelnyih masel) / E.P. Kornena, L.A. Mhitaryants, E.V. Martovschuk; Pod red. E.P. Kornenoy – SPb.: GIORD, 2013. – 224 p.