DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ ОТ СУЛЬФИДА ВОДОРОДА

M. Zinchenko, E. Ponomarenko, K. Gorbunov, O. Gorbunova

Анотація


Studies have been conducted on the choice of an adsorbent for the purification of flue gases from soda production from hydrogen sulphide. Among the tested adsorbents, the best adsorption characteristics are the zinc oxide absorption mass GIAP-10.For this absorber, a mathematical model of the dependence of the specific adsorption capacitance on temperature was experimentally obtained, and the maximum sulfur content was determined. The data obtained were used by a specialized organization in the design and calculation of adsorbers for installations for purifying soda gas off-gases from hydrogen sulfide and carbon monoxide.


Ключові слова


кальцинированная сода; сульфид водорода; адсорбенты; удельная адсорбционная емкость

Повний текст:

PDF

Посилання


Zinchenko M.H., Tseytlin M.A. Vybir adsorbentu dlya ochystky skydnykh haziv sodovoho vyrobnytstva vid sirkovodnyu // 5-y mizhnarodnyy konhress «Zakhyst navkolyshnʹoho seredovyshcha. Enerhooshchadnistʹ. Zbalansovane pryrodokorystuvannya» Zbirnyk materialiv. 26–29 veresnya 2018 [5th international congress "Environmental protection. Energy saving. Balanced Natural Resources» Compilation of materials. September 26-29, 2018] Lʹviv, Lʹvivsʹka politekhnika, Publ., p.103

Kel'tsev N.V. Osnovy adsorbtsionnoy tekhniki – 2-ye izd., pererab. i dop., Moscow, Khimiya Publ., 1984, 592 p.

Xie W. Research progress of removal of H2S from coal gas by dry method /W. Xie, L. Chang, J. Yu, K. Xie // Journal of Chemical Industrial and Engineering (China). – 2006. – Vol. 57. – Iss. 9. – P. 2012–2020.

Hartmann, V.L. Gas-solid reaction modeling as applied to the finedesulfurisation of gaseous feedstocks / V.L Hartmann // Chemical Engineering Journal.– 2007. – Vol. 134. – Iss. 1-3. – P. 190–194

Zhoy, L. Feasibility study on pressure swing sorption for removing H2S from natural gas / L. Zhoy, M. Yu, L.M. Zhong, Y.P. Zhou // Chemical Engineering Science. – 2004. – Vol. 59. – Iss. 12. – P. 2401–2406.

Safin R.R. Utilizatsiya serovodoroda s polucheniyem razlichnykh serosoderzhashchikh soyedineniy // Ekologiya promyshlennogo proizvodstva, 2004, № 1.pp 59–62.

Semenova T.A., Leytes I.L., Aksel'rod YU.V., Markina M.I., Sergeyev S.P., Khar'kovskaya Ye.N. Ochistka tekhnologicheskikh gazov // Pod red. Semenovoy T.A. i Leytesa I.L., Moscow, Khimiya Publ., 1977, 488 p.

Lazarev V.I. Khemosorbtsionnyye metody ochistki gazov ot serovodoroda i seroorganicheskikh soyedineniy // Moscow, TSINTIkhimneftemash, Publ., 1986. – (Promyshlennaya i sanitarnaya ochistka gazov : obzornaya informatsiya), 44 p.

Atroshchenko V.I., Alekseyev A.M., Zasorin A.P. Kurs tekhnologii svyazannogo azota – 2-ye izd, Kiyev,: Naukova dumka, Publ., 1969, 384 p.

Spravochnik azotchika – 2-ye izd., pererab., Moscow, Khimiya Publ., 1986, 512 p.

TSeytlin N.A. Proverka gipotez metodom doveritelnyih intervalov. // V kn.: Metodyi matematicheskoy statistiki v osnovnoy himii, Trudyi NIOHIMa Harkov 1981.

Tovazhnyanskyy L.L, Babak T.H, Holubkina O.O., Ponomarenko E.D., Sataryn A.V. Kompʺyuterne modelyuvannya u khimichniy tekhnolohiyi // Kharkov, NTU "KhPI" Publ.,2011, 606 р.

Kolemaev V.A. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika/ Kolemaev V.A., Kalinina V.N.– M.: 1997. – 302 p. – (Seriya «Vyisshee obrazovanie»)